ดาวน์โหลด

กำหนดการสอบปลายภาคีเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ตารางสอบปลายภาค 1-55 

รายงาน และแบบทดสอบย่อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

รายงาน วิชา ทช 31001 เศรษฐกิจพอเพียง
แบบทดสอบย่อย วิชา ทช 31001 เศรษฐกิจพอเพียง
รายงาน วิชา ทช 31003 ศิลปศึกษา
แบบทดสอบย่อย วิชา ทช 31003 ศิลปศึกษา
รายงาน วิชา ทร 31001 ทักษะการเรียนรู้
แบบทดสอบย่อย ทร 31001 ทักษะการเรียนรู้
รายงาน วิชา พท 31001 ภาษาไทย
แบบทดสอบย่อย วิชา พท 31001 ภาษาไทย
รายงาน วิชา พว 31001 วิทยาศศาสตร์
แบบทดสอบย่อย วิชา พว 31001 วิทยาศาสตร์
รายงาน วิชา อช 31001 ช่องทางการขยายอาชีพ
แบบทดสอยย่อย วิชา อช 31001 ช่องทางการขยายอาชีพ

ตัวอย่างปกรายงาน / แบบทดสอบ / โครงงาน

ตารางการพบกลุ่มเรียน 1 / 55

หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตร 2551

ทช31001เศรษฐกิจพอเพียง
ทช31003ศิลปะศึกษา
ทร31001 ทักษะการเรียนรู้
พท31001ภาษาไทย
พว31001วิทยาศาสตร์
อช31001ช่องทางการขยายอาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น: